Algemene voorwaarden

Algemeen
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten voor cursisten, gehouden door ‘Wijnadviesbureau Claudia van Dongen’.

Begrippen
Onder cursist wordt verstaan een deelnemer aan een cursus. Als cursist kan men uitsluitend deelnemen aan cursusactiviteiten indien het volledig cursusbedrag binnen de betaaltermijn voldaan is.

In deze Algemene Voorwaarden wordt een deelnemer ook aangeduid als ‘u’.
Onder cursus wordt verstaan iedere activiteit van Wijnadviesbureau Claudia van Dongen in de breedste zin, waaronder: cursus Wijnpassie, cursus Wijnbrevet, Wine2Move, Wijn-studiereis, diverse Workshops en Masterclasses.

Onderdelen van de Algemene voorwaarden
De Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Algemene Voorwaarden wijncursussen
 • Algemene Voorwaarden voor een wijnreis

Artikel 1: Aanvaarden van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn permanent zichtbaar op de website van Wijnadviesbureau Claudia van Dongen: www.claudiavandongen.nl. Bij het inschrijfformulier staat een directe link naar de Algemene Voorwaarden.
Bij het inschrijven op de cursus heeft de cursist aangegeven de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren, het privacyreglement en het reglement voor wijnreizen, indien dat van toepassing is.

Artikel 2: Inschrijving en betalingsverplichting
Inschrijving op een cursus geschiedt door middel van een aanmeldingsformulier op internet. U (de cursist) heeft hiermee de verplichting op u genomen tot volledige betaling van deze cursus. U bent pas definitief ingeschreven als de betaling van het gehele cursusbedrag voldaan is.

Artikel 3: Inschrijving door derden
Indien u voor een cursus of reis ingeschreven bent door een derde partij geschiedt de dienstverlening onder toepassing van de onze Algemene Voorwaarden. Degene die boekt dient iedere deelnemer die door hem of haar is ingeschreven op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden. Deze zijn terug te vinden op www.claudiavandongen.nl.

Artikel 4: Factuur
Een factuur wordt u automatisch toegezonden wanneer u zich registreert met het inschrijfformulier. 

Artikel 5: Herroepingsrecht
Een inschrijving kan herroepen worden binnen 14 dagen, uiterlijk tot één dag voordat de cursus aanvangt. Een cursist mag een vervangend persoon voorstellen aan Wijnadviesbureau Claudia van Dongen, tot maximaal 2 dagen vóór aanvang van een cursus en bij reizen tot 7 dagen voor de reis. Dit dient per mail gemeld te zijn. Tijdens de duur van een cursus kan een cursist niet door een ander vervangen worden.

Artikel 6: Annulering door de cursist
Bij annulering van de inschrijving voor de cursus, wordt het betaalde bedrag alleen teruggestort indien de annulering schriftelijk wordt gemeld, uiterlijk 3 weken voor de aanvangsdatum van de cursus.

Bij annulering wordt ten alle tijden € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvangsdatum van de cursus wordt 50% van de factuur in rekening gebracht. Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvangsdatum van de cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

De cursist wordt bij ziekte of bij ernstige zaken in de gelegenheid gesteld de cursus of een deel van de cursus op een ander tijdstip (binnen 8 maanden) bij een zelfde of vergelijkbare cursus in te halen na overleg met de docent. Het verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van de cursuskosten of een deel daarvan.

Artikel 7: Toelatingsbeleid
Wijnadviesbureau Claudia van Dongen heeft het recht om een cursist deelname aan een cursus te ontzeggen, voorafgaand aan of gedurende een cursus, indien naar het oordeel van Wijnadviesbureau Claudia van Dongen deelname tot een conflict zou kunnen leiden. De cursist krijgt een betaling of aanbetaling voor de cursus teruggestort, met aftrek van eventuele ontvangen materialen en genoten lesdagen.

Artikel 8: Wijzigingen van de cursusdata of docent
Wijnadviesbureau Claudia van Dongen behoudt het recht in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals ziekte van de docent de cursusdata te wijzigen, vooraf of tijdens de cursus. De cursisten zullen hierover duidelijk geïnformeerd worden. Indien er een wijziging van een docent plaatsvindt ontvangt de cursist hierover geen bericht, iedere docent voldoet aan de normen van Wijnadviesbureau Claudia van Dongen.

Wijnadviesbureau Claudia van Dongen behoudt het recht in bijzondere situaties zoals tijdens een pandemie, waarin een cursus niet klassikaal gegeven kan worden, een deel van de cursus, tot 50%, als online training aan te bieden. Tijdens deze training is er direct online contact met een docent.

Artikel 9: Afbreken van de cursus door overmacht
Indien door overmacht de cursus door Wijnadviesbureau Claudia van Dongen afgebroken moet worden zal het cursusgeld terugbetaald worden over de resterende cursusdagen in de vorm van een voucher, die een jaar lang geldig blijft. 

De waarde van de reeds genoten cursus-sessies wordt vastgesteld aan de hand van de cursusprijs van dat moment. Overige kosten van cursisten zoals opgenomen vrije dagen, reistijd of reiskosten, of andere immateriële schade worden niet vergoed.

Artikel 10: Annulering van de cursus door Wijnadviesbureau Claudia van Dongen
Indien het minimumaantal van 10 deelnemers voor een cursus niet gehaald wordt kan de cursus door Wijnadviesbureau Claudia van Dongen geannuleerd worden. De cursisten zullen daarvan uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld worden. Het betaalde cursusgeld zal binnen 7 dagen retour gezonden worden.

Artikel 11: Retourbetalingen
Indien door omstandigheden zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden Wijnadviesbureau Claudia van Dongen tot (gedeeltelijke) terugbetaling van cursusgeld overgaat, zal dat uitsluitend gestort worden op het rekeningnummer van waar de betaling gedaan is.

Artikel 12: Geen aansprakelijkheid door vermissing of schade
Wijnadviesbureau Claudia van Dongen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door vermissing van kleding of eigendommen of door anderen aangerichte schade tijdens de cursus.

Artikel 13: Geen aansprakelijkheid voor alcoholgebruik
De docent zal nimmer aanzetten tot overmatig alcoholgebruik door cursisten. De wijnen die geschonken worden zijn bedoeld als proefwijnen. Wijnadviesbureau Claudia van Dongen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik voor, tijdens en na de cursus. De cursist is zelf verantwoordelijk voor een verstandig alcoholgebruik, met name waar het de verkeersveiligheid en medicijngebruik betreft.
De wettelijke leeftijd voor het volgen van een wijncursus, opleiding, training of proeverij is minimaal 18 jaar.

Artikel 14: Cursusmateriaal en copyright
Het is niet toegestaan cursusmateriaal te vermenigvuldigen en te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Wijnadviesbureau Claudia van Dongen. 

De auteursrechten van de hand-outs, beeldmateriaal, presentaties en overig cursusmateriaal berusten bij Wijnadviesbureau Claudia van Dongen. Deze materialen zijn uitsluitend bestemd voor de cursist die hiervoor aan Wijnadviesbureau Claudia van Dongen betaald heeft. Het is niet toegestaan cursusmateriaal te vermenigvuldigen en te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Wijnadviesbureau Claudia van Dongen. 

Indien u een presentatie (pdf, power point of anderszins) zakelijk of privé wilt gebruiken, kunt u een aanvraag voor een licentie indienen bij Wijnadviesbureau Claudia van Dongen. Na goedkeuring door Wijnadviesbureau Claudia van Dongen zijn de prijzen van de licentie voor het gebruik van een presentatie (één les of sessie) vanaf € 500,- voor een periode van 3 maanden, ingaande bij de goedkeuring.

Artikel 15: Beantwoording van vragen
Wijnadviesbureau Claudia van Dongen verplicht zich om alle vragen met betrekking tot het onderwijs of van administratieve aard zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 8 dagen te beantwoorden. Indien er voor beantwoording meer tijd nodig is (bijvoorbeeld omdat wij informatie van derden nodig hebben) zullen wij u daarvan op de hoogte stellen, en een nieuwe termijn benoemen.

Artikel 18: Privacyverklaring
Wijnadviesbureau Claudia van Dongen heeft een privacyverklaring opgesteld die voor iedereen zichtbaar op haar website staat.

Hierin is vastgelegd welke informatie wij verzamelen en met wie deze informatie wordt gedeeld. Persoonsgegevens van cursisten worden nimmer aan derden verkocht. Uw persoonsgegevens in ons bestand worden op uw verzoek verwijderd.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN WIJNSTUDIEREIS 

Alle artikelen uit de Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op een wijnstudiereis. Aanvullend hierop zijn de volgende artikelen van toepassing. 

Artikel 19: Reis-en annuleringsverzekering
De cursist is verplicht om binnen 2 weken na aanmelding een annuleringsverzekering en reisverzekering af te sluiten.  Een kopie van deze verzekeringen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs dienen per email (pdf) of per post naar Wijnadviesbureau Claudia van Dongen gestuurd te worden.

Wijnadviesbureau Claudia van Dongen sluit geen verzekeringen af voor cursisten.

Artikel 20: Geldig paspoort of ID-kaart
De deelnemer aan een cursusreis dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een geldige ID-kaart.

Artikel 21: Vervoer
De cursist is zelf verantwoordelijk voor het boeken en/of regelen van de heen- en terugreis en voor het vervoer ter plaatse.

Artikel 22: Wijziging programma wijnstudiereis
De beschrijving op de website is een indicatie van een geplande reis. Wijnadviesbureau Claudia van Dongen behoudt het recht wegens een gewichtige reden het programma van een wijnreis te wijzigen, vooraf of tijdens deze reis. Wijnadviesbureau Claudia van Dongen zal zich inspannen om het programma zo volledig mogelijk af te werken of een goed alternatief aan te bieden.

Artikel 23: Annulering wegens te weinig deelnemers
Het minimaal aantal betalende deelnemers voor een wijnstudiereis is 12 personen. Indien Wijnadviesbureau Claudia van Dongen de wijnstudiereis moet annuleren wegens te weinig deelnemers, zal dit de deelnemers uiterlijk 6 weken voor aanvang van de wijnreis meegedeeld worden. De deelnemer krijgt binnen 7 dagen het betaalde cursusgeld retour gestort.

Artikel 24: Schriftelijke annulering & annuleringskosten
Annulering van de reisovereenkomst door de cursist dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop het schriftelijke annuleringsbericht wordt ontvangen, is bepalend. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zal Wijnadviesbureau Claudia van Dongen aan de deelnemer de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

Bij annulering tot 60 dagen voor aanvangsdatum van de cursusreis wordt 20% van de factuur in rekening gebracht. Bij annulering tussen 59 en 30 dagen voor aanvangsdatum van de cursusreis wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.  Bij annulering tot en met 4 weken voor aanvangsdatum van de cursusreis wordt 100% van de factuur in rekening gebracht.

Artikel 25: Afbreken van de cursus of wijnstudiereis door overmacht
Indien door overmacht de wijnstudiereis door Wijnadviesbureau Claudia van Dongen afgebroken moet worden, zal het cursusgeld terugbetaald worden over de resterende reisdagen. Het overlijden van een deelnemer of cursusleider zal altijd leiden tot het afbreken van de wijnstudiereis. 

De waarde van de reeds genoten reisdagen wordt vastgesteld aan de hand van de cursusprijs van dat moment. Overige kosten van cursisten zoals opgenomen vrije dagen, vervoerkosten, repatriëringskosten, reistijd of andere immateriële schade worden niet vergoed.

Artikel 26: Aansprakelijkheidsuitsluiting reizen
Wijnadviesbureau Claudia van Dongen sluit iedere aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend door haar handelen of nalaten uit, tenzij dit geschiedt met opzet, door bewuste roekloosheid, of voortvloeit uit schade veroorzaakt door dood of letsel.
De deelnemer is ten alle tijden tijdens de reis zelf verantwoordelijk voor deelname aan activiteiten. In overleg met de cursusleiding kan men bijvoorbeeld een bezoek aan een (steile) wijngaard overslaan als de lichamelijke gezondheid dit niet toelaat.

De cursusleiding is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of het ontstaan van persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen dat is ontstaan tijdens een cursusreis.

Met nadruk is de cursusleiding niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de cursusreis. Elke cursist wordt in de gelegenheid gesteld de tijdens de reis geproefde wijnen uit te spugen. Het opdrinken van geproefde wijnen is de verantwoordelijkheid van de cursist.

Artikel 27: Aansprakelijkheidsuitsluiting dienstverlening door derden
Voor zover Wijnadviesbureau Claudia van Dongen aansprakelijk is voor schade ten gevolge van in de reisovereenkomst begrepen diensten verleend door derden is haar aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade is veroorzaakt door dood of letsel.

Artikel 28: Verdragsrechtelijke uitsluiting
Voor zover Wijnadviesbureau Claudia van Dongen aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade veroorzaakt door dood of letsel, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval zijn beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen.

Artikel 29: Verjaring
Iedere aanspraak van de deelnemer op vergoeding van schade verjaart één jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden, tenzij de deelnemer niet met de schade bekend kon zijn of behoorde te zijn.

Artikel 30: 
Annulering van de reisovereenkomst door de cursist dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop het schriftelijke annuleringsbericht wordt ontvangen, is bepalend. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zal Wijnadviesbureau Claudia van Dongen aan de deelnemer de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 • bij annulering tot de 28e kalenderdag vóór de vertrekdag: € 400,-
 • bij annulering vanaf de 28e kalenderdag tot de 14e dag vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14e kalenderdag tot de vertrekdag: 80% van de reissom;
 • bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

U gaat akkoord met de bovenvermelde voorwaarden bij inschrijving.

Disclaimer beeldmateriaal

 • De website claudiavandongen.nl gebruikt foto’s of ander beeldmateriaal als onderdeel van de site.
 • Op alle foto’s van claudiavandongen.nl zijn auteursrechten van toepassing. Voor het gebruik van onze foto’s moet dus toestemming gevraagd worden.
 • Wie zonder toestemming een foto gebruikt, maakt inbreuk op het auteursrecht. Het doet niet ter zake of het gebruik commercieel is, of de naam van de auteur vermeld wordt, of wat dan ook.
 • Bij ontdekking van illegaal gebruik van een foto wordt een licentieprijs berekend van € 50, ongeacht de grootte van de foto, het soort gebruik of de duur ervan.
 • Zie ook deze link http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/foto/internet/ of deze link: https://fnvzzp.nl/nieuws/2016/07/gebruik-nooit-een-foto-zonder-toestemming.
 • Het verwijderen van een aan copyright onderhevige foto, na facturering op een website verandert niets aan het voormalig illegaal gebruik. Dat staat immers vast (d.m.v. een screendump) en de duur van het gebruik is volkomen irrelevant voor het ontstaan van de totale betalingsverplichting.
 • Enig commercieel gebruik van de foto’s (voor bijvoorbeeld gedrukte media) dient men rechtstreeks met Wijnadviesbureau Claudia van Dongen te regelen.

Wijnadviesbureau Claudia van Dongen
Ruysdaelhof 9C
5642 JM Eindhoven

Email
info@claudiavandongen.nl

KvK
17159042